مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر استاد قرائتی

مدت زمان ارسال فرم تمام شده است.